Eco-Unit

Oferta

Działalność Biura Projektowego ECO-UNIT obejmuje następujący zakres usług:

 1. Kompletne dokumentacje projektowo-kosztorysowe w zakresie:
  • Sieci kanalizacji sanitarnej obejmujących układy grawitacyjne, ciśnieniowe i grawitacyjno-ciśnieniowe
  • Sieci kanalizacji deszczowej i systemów drenarskich
  • Oczyszczalni ścieków
  • Układów podczyszczania wód opadowych i roztopowych
  • Sieci wodociągowych i systemów nawadniających
  • Ujęć wody i stacji uzdatniania wody
  • Infrastruktury drogowej obejmującej drogi, chodniki, parkingi, zatoki itp.
  • Kompleksowego uzbrojenia terenów przewidzianych pod zabudowę
 2. Specjalistyczne opracowania z zakresu ochrony środowiska:
  • Karty informacyjne przedsięwzięcia

   w zakresie zgodnym z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 + zmiany)

  • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

   w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 + zmiany)

  • Prognozy oddziaływania na środowisko

   w zakresie zgodnym z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 + zmiany)

  • Operaty wodnoprawne

   w zakresie zgodnym z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 + zmiany)

  • Dokumentacje do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

   wymaganego zgodnie z art. 201 ust. 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 + zmiany)

  • Dokumentacje w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

   wymagane zgodnie z art. 220  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 + zmiany)

  • Dokumentacje w zakresie wytwarzania odpadami

   wymagane zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 + zmiany)

 3. Pozostałe opracowania i działalność:

Biuro Projektowe ECO-UNIT
ul. Cygana 4 lok. 213
45-131 Opole

tel: +48 77 442 81 18
fax: +48 77 442 81 19
gsm: +48 606 101 958

e-mail: biuro@eco-unit.pl

NIP: 754-242-14-40
REGON: 532303190